Các Hình Thức Nhập Khẩu Thông Dụng Trong Thương Mại Quốc Tế

Nhập khẩu hàng hoá – một hoạt động cơ bản của kinh doanh thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường.
Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu chỉ được tiến hành ở các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp, nhưng trong thực tế do tác động của môi trường, điều kiện kinh doanh cùng với sự năng động sáng tạo của người kinh doanh đã tạo ra nhiều hình thức nhập khẩu khác nhau.
Có thể kể ra đây một vài hình thức nhập khẩu đang được sử dụng tại các doanh nghiệp của nước ta hiện nay: