Thông tư 38

Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tải về

Thuật ngữ Logistics

CÁC THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG TIẾNG ANH.

Tải về